Obchodní podmínky a užívání webu

1. Dohoda o užívání stránek www.vitalize.cz
1.1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.vitalize.cz uzavíráte (dále jen „uživatel“) tuto dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) s Nutriwelt s.r.o., se sídlem Pod Harfou 933/62, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 25028855, zapsané pod značkou C 265952 u Městského soudu v Praze (dále „provozovatel“).
1.2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení této dohody nenese provozovatel odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši.
1.3. Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace.
1.4. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
1.5. Vaše dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
1.6. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem č. 138/2002 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.
1.7. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Provozovatel v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek, ani za uživateli publikovaný obsah.
1.8. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.
1.9. Tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj a slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z jejich použití.
1.10. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že pro fungování webu využívá cookies. Používáním webu dává uživatel souhlas s používáním cookies.

2. Obchodní podmínky pro prodej služeb a zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vitalize.cz
2.1. Úvodní ustanovení
2.1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) subjektu Nutriwelt s.r.o., se sídlem Pod Harfou 933/62, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 25028855, zapsané pod značkou C 265952 u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vitalize.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2.1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vitalize.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
2.1.3. Technické náležitosti pro přístup k digitálnímu obsahu online
2.1.3.1. Kupující (uživatel) musí mít nainstalován současný běžný internetový prohlížeč (např. Google Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge) s podporou HTML5, možností přehrávaní videí ve formátu mp4 nebo s podporou Adobe Flash Player.
2.1.3.2. Pro přístup k digitálnímu obsahu online je nutné internetové připojení.
2.2. Uzavření kupní smlouvy
2.2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízených prodávajícím k prodeji (dále souhrnně jen jako “zboží”), a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.2.3. Objednání zboží
2.2.3.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.2.3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.2.3.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.2.3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.2.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2.2.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
2.2.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
2.2.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2.3. Uživatelský účet
2.3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“) a přistupovat k obsahu webu. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.3.7. Kupující souhlasí vedením kontaktních informací (e-mail, telefonní číslo) pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
2.4. Cena zboží a platební podmínky
2.4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Stripe.
2.4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
2.4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
2.4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
2.4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
2.4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad. Daňový vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

2.5. Odstoupení od kupní smlouvy – zboží
2.5.1. Kupující bere na vědomí, že odstoupit od smlouvy lze bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (v užším slova smyslu), jedná-li se o objednávku zboží sjednanou distančním způsobem, tedy prostředky komunikace na dálku, jakými jsou telefon nebo internet.
2.5.2. Odstoupení je možné učinit vůči Poskytovatele telefonicky nebo emailem.
2.5.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že se jedná o nejzazší termín, k odeslání by mělo nejlépe dojít „bez zbytečného odkladu“.
2.5.4. Kupující je povinen prokázat Poskytovateli, že zboží odeslal k vrácení.
2.5.5. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a v případě zpřístupnění (dodání) digitálního obsahu online.
2.5.6. Ve lhůtě pěti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
2.5.7. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do pěti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
2.5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
2.6. Odstoupení od kupní smlouvy – služby
2.6.1. Jednotlivé služby se považují za vyčerpané okamžikem zahájení jejich čerpání. Zahájením čerpání se rozumí: jedná-li se o Služby definované výkonem nebo výsledkem: první provedený úkon Poskytovatele nebo klienta (podle toho, co nastane dříve), jedná-li se o Služby definované obdobím čerpání: dnem započetí příslušného období čerpání, a pokud není uveden, dnem prodeje Služeb. Vezměte prosím na vědomí, že Služby se považují za vyčerpané vždy také tehdy, pokud nezahájíte jejich čerpání ve stanovený čas. Vaše práva stanovená zákonem (zejména v souvislosti s odpovědností za vady Služeb) nejsou dotčena.
2.6.2. Poskytovatel sděluje a Kupující bere na vědomí, že Kupující jako Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
2.6.3. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ), pokud předmětem koupě je digitální obsah online, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
2.6.4. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě jím uzavírané kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup nebo zpřístupnění digitálního obsahu, výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy.
2.6.5. Kupující tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je kupujícímu (uživateli) umožněno čerpat produkt pod uživatelským účtem kupujícího dle této smlouvy ihned po řádném zaplacení
2.6.6. Kupující souhlasí s tím, že ponese náklady na odstoupení od smlouvy.
2.7. Přeprava a dodání zboží
2.7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2.7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 250 Kč (slovy: dvěstěpadesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
2.7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
2.7.4. Náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo jeho uskaldněním je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
2.7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
2.7.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
2.7.7. V případě objednávky elektronických produktů – digitálního obsahu, např. členství nebo placeného obsahu, bude kupujícímu tento obsah zpřístupněn online.
2.8. Odpovědnost za vady, záruka
2.8.1. Obecně
2.8.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
2.8.1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
2.8.1.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
2.8.1.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
2.8.1.5. Vzhledem k tomu, že prodávající poskytuje elektronické produkty, práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese eduard.reichelt@vitalize.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího zprávu o reklamovaném zboží.
2.8.2. Reklamace
2.8.2.1. Vůči Poskytovateli, který vám poskytuje Služby a prodává zboží, jste oprávněni uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“) emailem na elektronickou adresu Poskytovatele.
2.8.2.2. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele, nebo vady zboží.
2.8.2.3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.
2.8.2.4. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.
2.8.2.5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu vás o tom informuje s příslušným odůvodněním. Nesouhlasíte-li s vyřízením Reklamace, jste oprávněni požádat jednatele Poskytovatele o přezkoumání Reklamace elektronickou poštou na adrese nutriwelt@email.cz. Poskytovatel si v takovém případě vyžádá od další doklady o Reklamaci, prověří správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Poskytovatele, aby zjednal nápravu, a podá vám o tom zprávu; v opačném případě vás vyrozumí, že Reklamaci ani po přezkoumání neuznává, a připojí příslušné odůvodnění. Přezkum Reklamace zajistí ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena vaše žádost. Přezkumné řízení podle tohoto představuje fakultativní postup, který můžete, ale nemusíte využít; nevyužijete-li ho, nemá to žádný vliv na vaše práva daná těmito Obchodními podmínkami nebo zákonem.
2.8.3. Rozsah práv z vadného plnění – služby
2.8.3.1. Vystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 2.8 a dále ustanovení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Nevystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 2.8 a dále příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Jako spotřebitel vystupujete tehdy, nejednáte-li s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
2.8.3.2. Poskytovatel odpovídá, že Služby nemají při poskytnutí vady. Poskytovatel zejména odpovídá, že v době, kdy Služby čerpáte, (i) mají Služby vlastnosti, které si s Poskytovatelem ujednáte, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Poskytovatel (případně výrobce součásti Služeb) popsal nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Služeb na základě reklamy, (ii) se Služby hodí k účelu, který pro jejich použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle používají, (iii) Služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) Služby jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovují požadavkům právních předpisů.
2.8.3.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od čerpání Služeb, má se za to, že Služba byla vadná již při čerpání.
2.8.3.4. Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutých Služeb v době dvaceti čtyř měsíců od čerpání Služeb. Práva z vadného plnění vám však nelze přiznat, neoznámíte-li vady Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy jste je zjistili nebo při náležité pozornosti měli zjistit, nejpozději však do dvou let od čerpání Služeb.
2.8.3.5. Požádáte-li o to, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Jedná-li se o zboží, které je součástí Služeb, má Poskytovatel povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží. V potvrzení Poskytovatel uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Poskytovatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Poskytovatel zároveň uvede, že vaše další práva, která se k poskytování Služeb vážou, nejsou dotčena. Potvrzení lze nahradit dokladem o poskytování Služeb obsahujícím uvedené údaje.
2.8.3.6. Nemají-li poskytnuté Služby vlastnosti stanovené, můžete požadovat nové poskytnutí Služeb bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti poskytnutých Služeb, můžete požadovat nové poskytnutí jen této součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od ujednání o poskytování Služeb. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
2.8.3.7. Právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete Služby řádně využít pro opakovaný výskyt vady po nápravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo odstoupit od ujednání o poskytování Služeb.
2.8.3.8. Neodstoupíte-li od ujednání o poskytování Služeb nebo neuplatníte-li právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí bez vad nebo na jinou nápravu vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že vám Poskytovatel nemůže znovu poskytnout Služby nebo jejich součást bez vad nebo zajistit jinou nápravu vad, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
2.8.3.9. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před čerpáním Služeb věděli, že Služby mají vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.
2.8.3.10. Uplatníte-li právo z vadného plnění, potvrdí vám Poskytovatel emailem na elektronickou adresu, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace požadujete, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Poskytovatel je dále povinen vydat vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.
2.8.4. Rozsah práv z vadného plnění – zboží
2.8.4.1. Dochází-li v rámci poskytování Služeb k prodeji zboží, platí ustanovení tohoto čl. 2.8 obdobně. Termín „čerpání Služeb“ odpovídá termínu „převzetí zboží“. Připouští-li to povaha koupě, máte právo, aby zboží bylo před vámi překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce. Na zuživatelném zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít.
2.8.4.2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, platí, že se jedná o záruku za jakost v udané délce.
2.8.4.3. Má-li zboží vadu, která nebrání jeho užívání k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží; Poskytovatel vás upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Má-li zboží vadu, z níž je Poskytovatel zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, máte místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
2.9. Další práva a povinnosti smluvních stran
2.9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2.9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
2.9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
2.9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
2.9.5. V případě zakoupení digitálních produktů, jako je posouzení jídelníčku, předplatné, klubové členství, video obsah, články a podobně (dále jen „digitální obsah“), se kupující zavazuje použít zakoupená díla výhradně pro svou potřebu. Kupující bere na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským právem a není oprávněn jej šířit, duplikovat nebo jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě neoprávněného nakládání kupujícího s digitálním obsahem, může prodávající digitální produkty kupujícímu znepřístupnit bez náhrady nebo vrácení peněz. Tímto však nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody.
2.9.6. Kupující bere na vědomí, že digitální obsah je vázán k registraci kupujícího a pro zpřístupnění digitálního obsahu musí být přihlášen.
2.9.7. Kupující může zakoupit digitální obsah i bez registrace. V tomto případě je informace o nákupu digitálního obsahu uložena v prohlížeči kupujícího formou cookies. Kupující bere na vědomí, že vymazáním nebo ztrátou cookies, změnou prohlížeče, operačního systému nebo přístupu z jiného počítače, než ze kterého byl proveden nákup, může zapříčinit nemožnost přístupu k digitálnímu obsahu. Prodávající doporučuje před nákupem digitálního obsahu provést registraci a přihlásit se.
2.10. Digitální obsah – placené produkty, klub, předplatné, online kurzy
2.10.1. Digitálním obsahem (dále také „produkty“) se rozumí část webu, jejíž obsah není veřejně přístupný. Prodávající umožní přístup k digitálnímu obsahu pouze kupujícím, kteří uhradili poplatek a zakoupili předplatné. Po úhradě předplatného získává kupující časově omezený přístup k digitálnímu obsahu. Období, po které je digitální obsah zpřístupněn, se řídí dle zakoupeného typu digitálního obsahu a je vždy uvedeno na prodejní stránce digitálního obsah. Je-li uváděna neomezená doba přístupu, je tím myšleno, že digitální obsah je zpřístupněn po dobu trvání projektu www.vitalize.cz. V případě ukončení projektu, zaniká i přístup k digitálnímu obsahu. Kupující musí být pro přístup k digitálnímu obsahu přihlášen pod účtem, pod kterým provedl objednávku. Přístup k digitálnímu obsahu je realizován tak, že je zobrazen kompletní obsah online (tj. text je odemčen). Platnost přístupu k digitálnímu obsahu se počítá ode dne, kdy došlo k úhradě na účet prodávajícího, nebo na účet platební brány; Případě od fixně stanoveného data uvedeného v popisu digitálního produktu, např. kurzu s pevně stanoveným začátkem. Po vypršení předplatného nemá kupující k digitálnímu obsahu přístup, pokud není v rámci digitálního produktu uvedeno jinak.
2.11. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
2.11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
2.11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ) (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
2.11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací kupujícímu.
2.11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
2.11.5. Prodávající je oprávněn na vyžádání osobní údaje poskytnout příslušným státním orgánům a kupující je s tím srozuměn.
2.11.6. Osobní údaje budou zpracovávány dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
2.11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
2.11.8. Pokud prodávající jako správce zpracovává osobní údaje Kupujícího, má kupující právo se na prodávajícího kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovává.
2.11.9. Pokud má kupující pochybnosti o tom, že jeho údaje zpracovává prodávající v souladu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
2.11.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zakoupenými produkty, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
2.11.11. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užívat automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.
2.11.12. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pouze na základě zákonného právního titulu (kupující vyjádřil svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a prodávající je schopen tento souhlas doložit, nebo je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, nebo je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností uživatele, případně z jiných důvodů podle zákona o ochraně osobních údajů)
2.11.13. Prodávající nepracuje s žádnými citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj.
2.11.14. Prodávající splňuje informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů.
2.11.15. Prodávající umožňuje výkon práv kupujícího podle zákona o ochraně osobních údajů.
2.11.16. Prodávající plní veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
2.12. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
2.12.1.1. Jste-li spotřebitelem, informujeme vás tímto, že máte nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi vámi a Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služeb.
2.12.1.2. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).

2.13. Doručování
2.13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
2.13.2. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
2.14. Závěrečná ustanovení
2.14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2.14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
2.14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
2.14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
2.14.5. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.
2.14.6. Tyto Obchodní podmínky je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách. Změny, respektive nové znění Obchodních podmínek jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn, respektive nového znění Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách.
2.14.7. Oficiální internetové stránky jsou: www.vitalize.cz.
2.14.8. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 4.1.2022.
2.14.9. Kontaktní adresa elektronické pošty info@vitalize.cz.
2.14.10. Kontaktní telefon je 774 911 484, Eduard Reichelt.
2.14.11. V samostatném dokumentu najdete Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou vytvořeny dle vzoru Asociace pro elektronickou komerci (www.apek.cz)