Zásady ochrany osobních údajů

Vaše údaje jsou v bezpečí.

1. Co jsou osobní údaje
1.1. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
1.2. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
1.3. Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby.
1.4. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

2. Co je zpracování osobních údajů
2.1. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

3. Komu udělujete svůj souhlas
3.1. Souhlas udělujete společnosti Nutriwelt s.r.o., se sídlem Pod Harfou 933/62, 190 00 Praha 9 – Vysočany, identifikační číslo: 25028855, zapsané pod značkou C 265952 u Městského soudu v Praze, (dále „my“ nebo „VITAlize“), která provozuje stránky vitalize.cz a zpracovává údaje jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
3.2. Pokud se na nás chcete obrátit, napište, prosím, na e-mail info@vitalize.cz.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme
4.1. Zpracováváme osobní údaje zákazníků www.vitalize.cz za účelem naplnění kupní smlouvy a náležitostí z ní plynoucích v rozsahu:
4.1.1. jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ).
4.1.2. tyto údaje zpracováváme po dobu trvání kupní smlouvy a povinností daných zákonem
4.1.3. za účelem zasílání e-mailových zpráv souvisejících se zakoupenými produkty v rozsahu jméno a e-mail tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let
4.1.4. zasílání může být kdykoliv zrušeno prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě

4.2. Osobní údaje poskytnuté osobami, které projevily zájem o odběr e-mailů, materiálů, know-how, návodů, slev, pozvánek z oblasti zdravého životního stylu, za účelem jejich zasílání v rozsahu:
4.2.1. jméno, e-mail
4.2.2. souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě
4.2.3. tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let
4.3. Osobní údaje poskytnuté při registraci za účelem vytvoření registrace, zasílání zapomenutého hesla a zpřístupnění obsahu webu v rozsahu
4.3.1. e-mail
4.3.2. informace dobrovolně vložené do vašeho profilu (jméno, popis, foto, adresa)
4.3.3. vaši registraci můžete upravit nebo nás požádat o její zrušení
4.3.4. tyto údaje zpracováváme po dobu provozování stránek www.vitalize.cz.

4.4. Osobní údaje odeslané v komentářích za účelem zobrazení vašeho komentáře a kontroly spamu v rozsahu e-mail, jméno, IP adresa, vložený text
4.4.1. tyto údaje zpracováváme po dobu provozování stránek www.vitalize.cz.

4.5. Osobní údaje odeslané ve formulářích za účelem rezervace, přihlášeni na akci, nebo získání vstupenky v rozsahu e-mail, jméno
4.5.1. tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let

4.6. Automatizovaně sbírané údaje
4.6.1. V případě, že užíváte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách vitalize.cz a jejich využití.
4.6.2. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chceme poskytovat co nejlepší služby a obsah.
4.6.3. Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku

5. Vaše práva
5.1. Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.
5.2. Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

6. Zabezpečení dat
6.1. S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou.
6.2. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky.
6.3. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. C
6.4. hráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

7. Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny
7.1. Jsme oprávněni na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům, podle zákona a Vy jste s tím srozuměn/a.
7.2. Osobní údaje (email, jméno) předáváme zpracovateli, který provozuje službu pro evidenci a odesílání e-mailů (tzv. smartmailing) a zpracovává údaje pouze v souladu s naším pověřením a pokyny.
7.3. Osobní údaje (email, jméno) předáváme zpracovateli, který provozuje platební bránu a zajišťuje platební styk.
7.4. Osobní údaje (cookies, IP) předáváme společnostem Google, Facebook v rámci analytických a trackovacích technologií (např. jak často k nám chodíte, kam klikáte). Předáváme jen cookies, váš e-mail nebo jméno nepředáváme.
7.5. K osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci (např. uživatelská podpora, účetní), se kterými máte uzavřenou smlouvu.
7.6. Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, slibujeme, že budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

8. Čestné prohlášení
8.1. Zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě zákonného právního titulu (vyjádřili jste svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a my jsme schopni tento souhlas doložit, nebo je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, nebo je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností uživatele, případně z jiných důvodů podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů)
8.2. Nepracujeme žádnými citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj.
8.3. Splňujeme informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů. Umožňujeme výkon vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.
8.4. Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Pokračováním využívání stránek vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že jste srozuměn/a se zpracováním Vašich osobních údajů podle těchto zásad a že jste byl/a o zpracování Vašich osobních údajů řádně poučen/a a informován/a.
9.2. Jsme oprávněni jednostranně měnit zásady ochrany osobních údajů podle platné legislativy a Vy souhlasíte s tímto oprávněním.
9.3. Změníme-li zásady ochrany osobních údajů, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové zásady, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.
9.4. Zásady ochrany osobních údajů jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách.
9.5. Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 4.1.2022.